Inštitut za ekologijo
Trajnostni razvoj skozi čas

Trajnostni razvoj je koncept, ki je bil prvič opredeljen leta 1987. Načini proizvodnje in potrošnje morajo spoštovati človekovo ali naravno okolje in omogočiti prebivalcem Zemlje, da zadovoljijo svoje temeljne potrebe: po hrani, po obleki, po izobrazbi, po delu, po življenju v zdravem okolju. Trajnostni razvoj poziva k spremembi obnašanja vseh: posameznikov, podjetij, teritorialnih skupnosti, vlad in mednarodnih institucij.

Friz po kronologiji, ki jo je pripravil Worldwatch Institute in ki je dostopna na spletnem naslovu www.worldwatch.org.


"Razvoj, ki zadovoljuje sedanje potrebe, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje."
Gro Harlem Brundtland, premier Norveške, 1987


18. marec 1967 - BRODOLOM TANKERJA TORREY CANYON
Tanker Torrey Canyon nasede in v Severno morje se izlije 117.000 ton nafte. Vlade so po tem dogodku hitro sprejele zakonodaje, ki ladjarjem nalagajo odgovornost za naftne madeže.

15. september 1968 - KONFERENCA OZN O BIOSFERI
Strokovnjaki z vsega sveta se prvič zberejo v Parizu, da bi razpravljali o okoljskih problemih planeta, zlasti onesnaževanju, krčenju naravnih virov in uničevanju močvirij.

1971 - POZIV ZNANSTVENIKOV
2200 znanstvenikov, zbranih na konferenci v francoskem mestu Mentonu, pisno pozovejo OZN o nujnosti kolektivnih mednarodnih prizadevanj pri iskanju rešitev za "probleme onesnaževanja, lakote, prenaseljenosti in vojne".

1972 - ZAUSTAVITEV RASTI
Skupina ekonomistov, znanstvenikov in gospodarstvenikov iz 25 držav, čanov Rimskega kluba, objavi poročilo Ustavite rast: skrajne meje zožnosti Zemlje bi bile pri dotedanjem ritmu demografske rasti, krčenju virov in širjenju onesnaženja dosežene v sto letih.

16. junij 1972 - SVETOVNA KONFERENCA O ČLOVEKOVEM OKOLJU
Predstavniki 114 držav v Stockholmu na Švedskem sprejmejo 109 piporočil vladam in pozovejo k ustanovitvi Programa OZN za okolje.

2. november 1973 - PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA MORIJ
Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaženja, ki ga povzročajo plovila (MARPOL) omeji izpust onesnaževanja iz čezoceanskih ladij.

1976 - KONFERENCA OZN O HABITATU
Udeleženci, zbrani v Vancouvru v Kanadi, dosežejo soglasje o tem, da je razpolaganje s primernim habitatom temeljna človekova pravica, in objavijo 65 priporočil, kako najučinkoviteje zagotoviti uresničevanje te pravice.

1981 - POJAV AIDSa
Klinične študije potrdijo obstoj virusa HIV. V teku dveh desetletij se je epidemija nato razširila po vsem svetu in med letoma 1981 in 2004 povzročila smrt 20 do 25 milijonov ljudi. Število seropozitivnih oseb se danes ocenjuje na 40 milijonov, od teh jih 90% živi v državah z nizkimi ali srednjimi dohodki.

1982 - SVETOVNI KOLEDAR SPREMEMB
Program OZN za okolje v Nairobiju organizira konferenco Deset let po Stockholmu. V deklaraciji udeleženci izrazijo "veliko zaskrbljenost nad aktualnim stanjem okolja" in neodvisni komisiji naročijo izdelavo "svetovnega koledarja sprememb".

10. december 1982 - ZAKON O MORJU
Konvencija OZN o pomorski zakonodaji določi omejen okvir uporabe oceanov in ukrepe za njihovo ohranitev, preprečevanje onesnaženja ter zaščito in obnovo nekaterih vrst.

1983 - OZN SE ANGAŽIRA
Ustanovljena je Komisija Združenih narodov za okolje in trajnostni razvoj.

1984 - KATASTROFA V BHOPALU
Čez 10.000 ljudi izgubi življenje, še več pa je ranjenih v nesreči v tovarni pesticidov Union Carbide v Bhopalu v Indiji. Štirideset ton strupenega plina se razširi v ozračje v bližini mesta z milijon prebivalci.

maj 1985 - LUKNJA V OZONSKI PLASTI
Britanska študija, izvedena na Antarktiki, pokaže, da se je raven ozona, izmerjena v januarju, zmanjšala za 10% v primerjavi s predhodnim letom: znanstveniki objavijo, da so odkrili "luknjo" v plasti ozona okrog Zemlje.

28. april 1986 - KATASTROFA V ČERNOBILU
Eden od štirih reaktorjev jedrske elektrarne v Černobilu v Ukrajini (bivša Sovjetska Zveza) eksplodira in se popolnoma stopi. Radioaktivni delci se razširijo v krogu več sto kilometrov okrog elektrarne in vse do Zahodne Evrope.

16. september 1987 - MONTREALSKI PROTOKOL O OZONSKI LUKNJI
Proizvodnja določenih kemijskih spojin, ki tanjšajo ozonsko plast, zlasti CFC (klorofluoroogljikovodiki), ki jih vsebujejo razpršilci in hladilniki, se s tem dnem začne postopoma opuščati.

1987 - NAŠA SKUPNA PRIHODNOST
Svetovna komisija za okolje in razvoj objavi poročilo z naslovom Naša skupna prihodnost, ki dokazuje, da bi ohranitev okolja, zmanjšanje razlik v svetu in boj proti revščini s pomočjo trajnostnega razvoja lahko povečali (in ne ovirali) gospodarsko rast.

22. marec 1989 - KONVENCIJA O NEVARNIH ODPADKIH
Baselska konvencija je sprejeta s ciljem preprečiti trgovcem s toksičnimi proizvodi prevoz nevarnih odpadkov med industrijskimi državami in državami v razvoju.

24. marec 1989 - BRODOLOM TANKERJA EXXON VALDEZ
Tanker nasede na čer v Zalivu princa Viljema ob Aljaski in razlije 76.000 ton surove nafte. Naftni madež, največji v zgodovini Združenih držav, se razširi na 510 km obale in umori čez četrt milijona ptic.

1992 - STRATEGIJE ZA OHRANITEV BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI
Konvencija o biološki raznovrstnosti od vlad zahteva, da razvijejo strategije za zaščito biološke raznovrstnosti. Industrijske države morajo pri implementaciji teh strategij pomagati državam v razvoju.

9. maj 1992 - ZMANJŠANJE EMISIJ OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Konvencija o podnebnih spremembah opredeli neobvezujoče cilje zmanjšanja ogljikovega dioksida v industrijskih državah.

14. junij 1992 - SVETOVNI VRH O ZEMLJI
Sto sedemnajst šefov držav se udeleži prelomne Konference OZN o okolju in razvoju v Riu de Janeiru v Braziliji in sprejme Agendo 21, akcijski načrt trajnostnega razvoja, ki naj bi ga uresničile države podpisnice.

13. september 1994 - KONFERENCA V KAIRU
Predstavniki 183 držav, zbrani v egiptovski prestolnici Kairo na Konferenci o prebivalstvu in razvoju, sprejmejo desetletni načrt, katerega cilj je stabilizacija in zmanjšanje demografske rasti. Načrt vztraja pri nujnosti boljšega dostopa žensk do izobrazbe, zdravstvenih storitev in kontracepcije.

1995 - RDEČI SEZNAM IZGINJAJOČIH VRST
Mednarodna zveza za ohranitev narave (IUCN) objavi rdeči seznam ogroženih vrst, ki bodo kmalu izginile. Četrtina vrst sesalcev in osmina vrst ptic bi lahko izginila v bližnji prihodnosti.

15. september 1995 - KONFERENCA V PEKINGU
Predstavniki 180 držav se zberejo na 4. ženski svetovni konferenci v Pekingu na Kitajskem in sestavijo program, katerega cilj je izboljšati
položaj žensk in deklet.

1997 - GOZDNI POŽARI
Požari uničijo čez 5 milijonov hektarjev gozdov in drugih površin po vsem svetu. Obseg pogorelega tropskega pragozda v letu 1997 je največji v zgodovini.

11. december 1997 - KJOTSKI PROTOKOL
Kjotski protokol podkrepi Konvencijo o klimatskih spremembah iz leta 1992, ki zahteva, da industrializirane države zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida.

1998 - OZONSKA LUKNJA SE POVEČA
Luknja v plasti ozona nad Antarktiko doseže 25 milijonov km2. Prejšnji rekord iz leta 1993 je bil 3 milijone km2.

10. december 2000 - PREPOVED STRUPENIH PROIZVODOV
Sporazum o dolgotrajno aktivnih organskih onesnaževalcih zahteva postopno prepoved devetih dolgotrajno aktivnih in zelo strupenih pesticidov in omejuje uporabo več drugih kemijskih proizvodov, med drugim dioksina, furana in PCB.

3. oktober 2001 - OGROŽENI GOZDOVI
OZN objavi, da države v tropih na leto izgubijo več kot 15 milijonov hektarjev gozdov, zlasti zaradi kmetijstva in sečnje.

4. december 2001 - NI VODE BREZ GOZDA
OZN objavi, da vodni rezervoarji planeta izgubljajo zmožnost hranjenja vode zaradi erozije, ki jo povzročata sekanje gozdov in mulj za jezovi.

11. december 2001 - NOVA PRAVILA RIBOLOVA
Sporazum OZN o ohranjanju in upravljanju z jatami rib, ki se selijo na velike razdalje; ureja ribolov v mednarodnih vodah.

29. januar 2002 - ELEKTRARNE NA VETER V NEMČIJI
Nemčija si postavi za cilj, da bo do leta 2005 pokrivala vsaj petino svojih potreb po električni energiji z energijo vetra.

22. marec 2002 - STOPI SE DEL LEDENE PLATFORME
Približno 3250 km ledene platforme Larsen B na Antarktiki se stopi zaradi dviga lokalnih temperatur.

23. maj 2002 - KORALNI GREBENI
Študija pokaže, da je degradacija avstralskega Velikega koralnega grebena zajela že 60% grebena.

31. maj 2002 - EVROPA SE ZOPERSTAVI UČINKU TOPLE GREDE
Evropska unija ratificira Kjotski protokol o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v industrijskih državah à protokol, katerega ratifikacijo predsednik Združenih držav George W. Bush leta 2001 zavrne.

3. september 2002 - VRH V JOHANNESBURGU
Na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu v Južnoafriški republiki 104 šefi držav in na tisoče drugih predstavnikov sestavijo jedrnat program za zmanjšanje revščine in zaščito okolja.

19. november 2002 - BRODOLOM TANKERJA PRESTIGE
Tanker, ki prevaža 77.000 ton nafte, se prelomi na dvoje. Naftni madež onesnaži obalo španske Galicije in se nato razlije do francoskih obal.

20. februar 2003 - OZN OBSODI TRGOVINO Z LJUDMI
Trideset milijonov žensk in otrok v Aziji in pacifiškem območju naj bi bili žrtve trgovine z ljudmi v teku zadnjih tridesetih let ali "največje trgovine s sužnji v zgodovini".

13. maj 2003 - IZGINJANJE RIB
Znanstveniki ugotovijo, da je industrijski ribolov uničil že 90% vrst najpogosteje ulovljenih rib.

26. junij 2003 - NADALJEVANJE IZGINJANJA GOZDA
Izginjanje amazonskega pragozda naj bi se po nekem poročilu pospešilo za 40% v primerjavi z letom 2001.

22. julij 2003 - OGLJIKOV DIOKSID DOBI TRŽNO VREDNOST
Evropa sprejme prvi zakon o nakupu in prodaji kvot emisij toplogrednih plinov, s čemer dobi ogljikov dioksid tržno vrednost po vsej Evropski uniji z letom 2005, ko se začne izmenjava emisij.

2. september 2003 - SEGREVANJE OZRAČJA
Znanstveniki oznanijo, da so bile v severni hemisferi od leta 1980 izmerjene najvišje temperature v obdobju 2000 let.

10. september 2003 - ZAŠČITENI EKOSISTEMI
Poročilo OZN ugotavlja, da je v svetu že 100.000 zaščitenih območij, katerih površina presega skupno površino Kitajske in Indije.

23. februar 2004 - EVROPSKI REGISTER ONESNAŽEVANJA
Evropska unija vzpostavi svoj prvi register onesnaževanja, ki zajema številne podatke o industrijskih emisijah: to je mejnik na področju posredovanja okoljskih informacij javnosti.

30. maj 2004 - GORILE IZGINJAJO
Po neki študiji so vojne, lov, rudarstvo in druge človekove aktivnosti v zadnjih desetih letih svetovno populacijo ravninskih goril zmanjšale za 70%. Na svetu jih je še manj kot 5000.

junij 2004 - HUDOURNIŠKI NALIVI NA HAITIJU
Čez 2000 ljudi izgubi življenje v tednu hudourniških nalivov na Haitiju in v Dominikanski republiki. Okoljevarstveniki ocenijo, da je sekanje gričevnatega gozda povzročilo veliko drsenje zemlje, ki je pogoltnila pridelke, živali, hiše in njihove prebivalce.