Inštitut za ekologijo
Del te toplote je ujete v paro in druge pline, ki so v atmosferi - v tako imenovane toplogredne pline (TP). Brez tega naravnega pojava bi bila temperatura na zemeljski površini -18 stopinj Celzija. Vseeno pa akumulacija teh plinov, ki so rezultat aktivnosti ljudi, krepi učinek tople grede, kar vodi v globalno segrevanje z domnevno katastrofalnimi posledicami za življenje na Zemlji. Glavni toplogredni plini so: vodni hlapi ali para (H2O); ogljikov dioksid (CO2), ki nastaja z izgorevanjem fosilnih goriv (bencin, premog, plin) ob njihovem izgorevanju; metan (CH4), ki nastaja pri prežvekovalcih, na riževih poljih, odlagališčih odpadkov, naftnih in plinskih poljih, ki v velikem številu ležijo skrita na zmrznjeni zemlji okoli polov; fluorirani plini, kot so klorofloroogljikovodiki (tudi freoni, CFC), uradno prepovedani od leta 1987, ki so v pršilnikih ali kot plini za ohlajevanje; žveplov heksafluorid (SF6), plin, ki se uporablja za odkrivanje uhajanja in za električno izolacijo; didušikov oksid (N2O), ki nastane iz dušikovih umetnih gnojil in ob različnih kemičnih učinkih; ali  perfluorirani ogljikovodiki (PFC), ki se izločajo pri proizvodnji aluminija. Ti toplogredni plini ostajajo v ozračju zelo dolgo: CO2 ima življenjsko dobo 100 let, metan 12 let, žveplov heksafluorid pa ostane v atmosferi 50.000 let …

Kjotski protokol, podpisan leta 1997, velja od februarja 2005 in priporoča državam podpisnicam, naj med leti 2008 in 2012 zmanjšajo svoje izpuste toplogrednih plinov. Trenutno je 125 držav že ratificiralo pogodbo, 29 od teh je industrializiranih držav.